Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

15 december 2021

Top 5 hoofdpunten regeerakkoord 2021 voor de ondernemer

Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

De partijen zetten in hun akkoord onder andere in op tegengaan van klimaatverandering, het bouwen van betaalbare woningen, verbeteren van de gezondheidszorg, verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, het gericht verlagen van belastingen, investeren in innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

In dit artikel zetten wij per onderwerp de belangrijkste voorgenomen wijzigingen voor ondernemers op een rij.

1. Ondernemen

 • De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijk wordt oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten tegengegaan.
 • Verdere ontwikkeling van een webmodule om vooraf zekerheid te verkrijgen voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie.
 • Invoering arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
 • Verlagen van de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met stappen van € 650 tot € 1.200 in 2030. Compensatie voor de verlaging via de arbeidskorting.
 • Groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd.
 • Meer aandacht voor goed opgeleid personeel en aanpakken van het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers.
 • Er wordt geld uitgetrokken voor lastenverlichting van het mkb middels loondoorbetaling bij ziekte.
 • De grondslag voor het belastbare bedrag in de vennootschapsbelasting wordt verbreed.
 • De grens in het wetsvoorstel excessief lenen voor de dga wordt verhoogd naar € 700.000.
 • Verhoging van onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024.
 • De vrijstelling bpm voor bestelauto’s wordt per 1 januari 2024 in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026.

2. Toeslagen

 • Als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft de coalitie de ambitie om de kinderopvangtoeslag af te schaffen. Daardoor kan men niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met terugvorderingen.
 • In stappen wordt de vergoeding van kinderopvang verhoogd naar 95% en wordt de vergoeding direct uitbetaald aan de kinderopvanginstellingen.
 • Hervorming en vereenvoudiging van de huurtoeslag.
 • Verbeteringen in het huidige toeslagenstelsel.

3. Wonen

 • Afschaffing van de verhuurdersheffing. Vervolgens kunnen met corporaties bindende prestatieafspraken gemaakt worden over de benutting van de investeringscapaciteit in flexwoningen, renovatie, verduurzaming en betaalbare huurwoningen.
 • De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd en stapsgewijs wordt de huur voor mensen met een hoger inkomen verhoogd tot een marktconforme huur.
 • Starters worden geholpen met de aankoop van een woning, door bijvoorbeeld een nieuwe vorm van premie A-woningen.
 • Invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning die gemeenten de mogelijkheid geeft om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (€ 105.302 bedrag 2021) wordt geschrapt.
 • In 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 afgeschaft.
 • Overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd naar 9%.

4. Duurzaamheid

 • Voorbereidingen worden getroffen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik in de automobiliteit vanaf 2030.
 • Mkb wordt gestimuleerd om te verduurzamen en regelingen voor ondernemers worden versimpeld.
 • Woningeigenaren worden gestimuleerd om hun woning te isoleren, waarbij lage- en middeninkomens extra worden ondersteund.
 • Verhuurders van slecht geïsoleerde huurwoningen worden met normeringen en positieve prikkels gestimuleerd om te verduurzamen. Woningen met een slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd.
 • Elektrisch vervoer, ook in de tweedehandsmarkt wordt gestimuleerd.
 • Er worden met het bedrijfsleven en overheid afspraken gemaakt over thuiswerken.
 • Uiterlijk in 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.
 • Voor de komende tien jaar komt er een klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard.

5. Arbeid - inkomen - vermogen

 • Verschillen tussen een vaste en flexibele arbeidsovereenkomst worden verkleind.
 • Invoering van een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Waarbij het minimumloon stapsgewijs met 7,5% wordt verhoogd.
 • Vereenvoudiging van het belastingstelsel.
 • Pensioenakkoord wordt uitgevoerd.
 • Invoeren van belastingheffing op werkelijk rendement box 3 per 2025.
 • Verhoging vrijstelling heffingsvrij vermogen in box 3 naar ongeveer € 80.000.
 • De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.
 • Nieuwe gevallen krijgen na 2024 geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer.

Let op!

Het regeerakkoord bevat voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. We wachten nu de wetsvoorstellen die volgen uit dit regeerakkoord, af. Wij brengen je vanzelfsprekend op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen en goedkeuringen door het parlement.

Heb je vragen over de voorstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Geen MIA meer voor elektrische personenauto

Geen MIA meer voor elektrische personenauto

10-01-2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde eerder de nieuwe Milieulijst voor 2022. Elektrische personenauto’s staat hier niet meer op en komen dus niet meer in aanmerking voor deze extra subsidie.
Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

13-01-2022

Kocht je in 2020 onroerende zaken, en heb je daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.
Varia loon- en premieheffing

Varia loon- en premieheffing

13-01-2022

Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2022 gedaald naar 37,07% (37,10% in 2021). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 69.398. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.
Controleer jouw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Controleer jouw jaarlijkse beschikking Whk-premie

03-01-2022

Heb je onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doe je er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.
Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

30-12-2021

Het kabinet roept ouders op om de factuur van de buitenschoolse opvang door te blijven betalen voor de periode dat deze opvang vanwege corona gesloten is. Dit is vooralsnog van 21 december 2021 tot 10 januari 2022.