Bij jou om de hoek
75 jaar ervaring
Spreekt jouw taal

14 juni 2021

Advieswijzer zakendoen met je eigen bedrijf

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je in de unieke positie om zaken te doen met jouw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.


Investeren in eigen bedrijfspand

In de huidige markt – en met de gevolgen van de coronacrisis voor de meeste ondernemers duidelijk merkbaar – is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht je wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. Jij als dga? Het bedrijfspand komt dan op jouw naam te staan. Of kun je beter kiezen voor een investering vanuit de bv?

Let op!

Investeren vanuit privé of vanuit de bv wordt fiscaal verschillend behandeld. Wat in jouw situatie het voordeligst is, kunnen wij je voorrekenen.

Op naam van de bv

De keuze om het eigen bedrijfspand vanuit de bv aan te houden, wordt – naast de fiscaliteit – ook bepaald door de aanwezige bedrijfsrisico’s en jouw toekomstplannen. We zien vaak dat het bedrijfspand wordt afgezonderd van de risico’s van de onderneming. Zeker als het pand tevens dient als beleggingsobject, bijvoorbeeld als belegging van reeds opgebouwde pensioengelden in eigen beheer. Vanuit de bv wordt het pand vervolgens verhuurd aan de werkmaatschappij. De huuropbrengsten – na aftrek van onder meer afschrijvingen en financieringskosten – zijn als winst onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Een latere winst of verlies bij verkoop behoort eveneens tot de fiscale winst.

Tip!
Het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte bv maakt een toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren.

Op naam van de dga

Kies je ervoor om vanuit privé te investeren in een pand en verhuur je dit privépand aan jouw bv, dan valt het pand onder de terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling). De huurinkomsten, afschrijvingen en exploitatielasten alsmede boekwinsten en verliezen op het pand behoren tot jouw box 1-inkomen. Let wel: ben je gehuwd en behoort het pand tot de algehele of beperkte gemeenschap van goederen, dan wordt dit box 1-inkomen voor 50/50 aan jou en je echtgen(o)t(e) toegerekend.

Voor de hoogte van de fiscaal aftrekbare afschrijvingslasten moet je rekening houden met een beperking. Dat geldt ook als de bv het bedrijfspand aanhoudt. Afschrijving is niet meer mogelijk als de boekwaarde van het pand de bodemwaarde heeft bereikt. Deze bodemwaarde is sinds 1 januari 2019 in de meeste gevallen beperkt tot 100% van de WOZ-waarde van het pand.

Let op!

Voor een recent in eigen gebruik genomen pand waarop al voor 1 januari 2019 is afgeschreven, geldt een overgangsregeling van maximaal drie boekjaren. Stel dat een pand in juli 2018 in gebruik is genomen, dan gelden in 2019, 2020 en 2021 nog de bestaande afschrijvingsregels van 2018.

Tip!
Onder de TBS-regeling worden de opbrengsten weliswaar belast tegen het progressieve IB-tarief tot maximaal 49,5%, effectief is dit voor de dga maar 43,56%. Je profiteert namelijk van de TBS-vrijstelling van 12% (2021)!

Geldleningen

Iedere transactie tussen jou en de bv moet zakelijk verlopen. Dat geldt ook voor de geldverstrekking tussen de dga en de bv. Denk hierbij aan een schriftelijke leningsovereenkomst met daarin in ieder geval een aflossingsschema en een reëel rentepercentage. Bovendien moeten er zekerheden zijn gesteld. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, moet je jezelf afvragen of jij of de bv een dergelijke leningsovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde.

Tip!
Heb je al een leningsovereenkomst, laat deze dan regelmatig door ons checken. Zo ben je er zeker van dat alles nog steeds in orde is.

Lenen aan de bv

Leen je geld aan je bv, dan is de zakelijke rente die de bv aan je betaalt als bedrijfslast aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Jijzelf krijgt te maken met de TBS-regeling. Dat betekent dat de rente op de geldlening in box 1 progressief is belast. Ook hiervoor geldt de TBS-vrijstelling van 12%. Wordt er een onzakelijk hoge rente afgesproken? Dan wordt voor de aftrekbare rente (bij de bv) en de belastbare rente (bij de dga) uitgegaan van een normale zakelijke rente. Het meerdere, niet-zakelijke voordeel wordt mogelijk gezien als een vermomde winstuitdeling en is bij u belast in box 2 (aanmerkelijk belang) en bij de bv (als verkapt dividend) niet aftrekbaar.

Lenen van de bv

Leen je geld van je bv, dan kun je dit doen in jouw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, omdat de fiscale gevolgen in beide situaties anders zijn.

Let op!

Voorkom bij het lenen dat de bv in financiële problemen kan komen. De bv moet aan haar (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dit is van nog groter belang als de bv ook een pensioen of stamrecht in eigen beheer heeft.

Bij een personeelslening – je leent in jouw hoedanigheid als werknemer – kan sprake zijn van een rentevoordeel. Dat is het geval als je geen of minder rente betaalt over de lening dan bij een kredietverlener. Het rentevoordeel vormt voor de waarde in het economisch verkeer belastbaar loon. Deze waarde kun je bepalen door de rente van verschillende banken te vergelijken. Het belaste rentevoordeel kan worden opgenomen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling. Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte in 2021 verruimd en bedraagt de vrije ruimte 3% van de loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere van de loonsom.

Er is een uitzondering als je de personeelslening gebruikt voor de eigen woning. Het rentevoordeel van een dergelijke lening moet tot jouw belastbaar loon worden gerekend. Het voordeel is loon in natura waarover je bv als werkgever verplicht loonheffingen moet berekenen. Het belaste rentevoordeel mag dus niet worden opgenomen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wel mag je het belastbare eigenwoningrentevoordeel in aftrek brengen binnen de eigenwoningregeling in uw aangifte inkomstenbelasting. Het maximum aftrekpercentage is voor 2021 bepaald op 43.

Gebruik je de lening voor het kopen van een (elektrische) fiets of elektrische scooter, dan is het rentevoordeel onbelast.

Let op!
Soms kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een personeelslening voor een dga niet mogelijk is. Dit is met name het geval als de mogelijkheid van een personeelslening alleen openstaat voor de dga zelf en niet voor andere werknemers van de bv.

Als je als aandeelhouder leent, staat ook hier het zakelijke handelen voorop. Leen je voor consumptieve doeleinden of bijvoorbeeld om hiermee in privé te beleggen, dan valt de lening als schuld bij u in box 3. De door jou aan de bv betaalde rente is bij jou niet aftrekbaar, maar bij de bv als ontvangen rente wel belast.

Let op!

Geld lenen van de bv voor beleggingen in privé is alleen aantrekkelijk als het rendement op deze beleggingen hoger is dan de nettorente die jij aan de bv moet betalen.

Rekening-courant

In de praktijk hebben veel dga’s een rekening-courantverhouding met de bv. Bij een rekening-courant met afwisselende debet- en creditstanden heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat er onder voorwaarden geen rente in box 1 in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager is dan € 17.500 negatief. De bv mag in dat geval de rente niet in aanmerking nemen. U mag een eventuele rekening-courantschuld niet in box 3 opnemen.

Let op!
Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele jaar over het hele bedrag rente worden berekend.

Sparen in de bv

Je kunt ook sparen in jouw bv en privékapitaal als vermogen in de bv brengen. Het werkelijke rendement is dan bij de bv belast, in plaats van een forfaitair rendement dat bij jou in box 3 belast is en hoger wordt verondersteld naarmate je vermogen groter is. Met name als je de risico’s van beleggen wilt vermijden, is dit een optie om te overwegen.

Let op!
Sparen in de bv kan ook aantrekkelijk zijn als je toeslagen krijgt. Vermogen in je bv telt immers niet mee voor de vermogenstoets die bij toeslagen geldt en die als gevolg heeft dat je vanaf een bepaald vermogen geen recht meer hebt op de meeste toeslagen.

Wetsvoorstel nieuwe maatregelen

Het kabinet wil per 1 januari 2023 een rekening-courantmaatregel invoeren om excessief lenen van de dga bij de eigen bv te ontmoedigen, in de volksmond ‘dga-taks’ genoemd. Hiervoor is een wetsvoorstel in de maak. De maatregel houdt kort gezegd in dat het bedrag dat boven € 500.000 wordt geleend bij de dga als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking wordt genomen. De drempel van € 500.000 in de rekening-courant geldt voor de dga en zijn partner gezamenlijk. Deze maatregel geldt voor alle schulden, ongeacht waarvoor deze zijn aangegaan. Alleen bestaande en nieuwe eigenwoningschulden zijn uitgezonderd.

Let op!
Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Lenen voor de eigen woning

De bv kan u ook een lening verstrekken voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van een eigen woning. Uitgaande van een reële leningsovereenkomst is de rente voor u als eigenwoningrente aftrekbaar in box 1 tegen maximaal een tarief van 43% (2021) en bij de bv belast. Met ingang van 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Heb jij jouw bestaande eigenwoninglening bij de bv sindsdien verhoogd, dan moet je voor deze verhoging ook rekening houden met de nieuwe regels. Voor het nieuwe leningdeel is de rente alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Let op!

Heb je sinds 1 januari 2013 geld geleend voor de eigen woning bij de bv, dan geldt voor jou een informatieplicht. Je moet de Belastingdienst tijdig informeren over deze hypothecaire geldlening. Gegevens van de eigenwoninglening bij de bv kun je doorgeven via je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Let op!
De aftrek van de hypotheekrente in de hoogste belastingschijf is dit jaar (2021) beperkt tot 43% en volgend jaar tot 40% (2022). De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt tot 37,05% in 2023. Na 2023 is geen verdere beperking van de aftrek voorzien.

Tot slot

Je kunt voordelig uit zijn als je zaken doet met je eigen bv. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Wij helpen je hier graag bij. 

Loket NOW gaat per 26 juli open

Loket NOW gaat per 26 juli open

22-07-2021

Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV tref je dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend.
Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

30-06-2021

Omdat corona op zijn retour is, wordt de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW gemaximeerd op 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf 1 juli aanstaande.
Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

24-06-2021

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Nieuws

Nieuws

Op deze pagina houden wij je op de hoogte van het laatste financiële nieuws. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

24-06-2021

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van hun belastingschulden. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief bekendgemaakt in een reactie op een motie van de Tweede Kamer.
Contact

Contact

Heb jij vragen over jouw administratie of ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.